תנאי שימוש באתר Talking Brands

תנאי השימוש המופיעים להלן מסדירים את תנאי השימוש באתר האינטרנט www.talkingbrands.co.il או www.peddington.com ("האתר"). השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית למלא אחר ולהיות מחוייב בתנאי השימוש הבאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הבאים, אינך רשאית/ת להיכנס לאתר או לעשות בו שימוש כלשהו.

מידע כללי
האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת פדינגטון תקשורת חזותית בע"מ ("פדינגטון"), חברה מאוגדת ורשומה בישראל ח.פ 513255166, מען למשלוח דואר ת.ד.16186 תל-אביב יפו 61164.

קניין רוחני
כל החומרים, לרבות תמונות, גרפיקות, מסמכים, טקסט, איורים, עיצובים, אייקונים, צילומים, מתכונים, תוכניות, תוכנות, וידאו הנמצאים ו/או מופיעים באתר ("תכנים"), מהווים זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או קניין רוחני אחר שבבעלות "פדינגטון", אלא אם מצויין אחרת.
למען הסר ספק מובהר כי הביקור/שימוש באתר אינו מעביר כל זכות באיזה מהתכנים למשתמש כלשהו באתר ("משתמש") וכי למשתמש אין כל זכות (לרבות זכות יוצרים, סימני מסחר או קניין רוחני אחר) באתר או בקשר אליו, באופן כלשהו.

אבטחת האתר
על המשתמשים נאסר לפגוע או לנסות לפגוע באיזה מאמצעי האבטחה של האתר, באופן כלשהו.
במקרה שהמשתמשים יקבלו גישה לחלקים מסויימים של האתר, באמצעות שם משתמש וסיסמה, תהא זו אחריותם הבלעדית של המשתמשים לאבטח סיסמה כאמור ולמנוע שימוש כלשהו לרעה בסיסמה שכזו. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה פדינגטון לא תהא אחראית לנזקים כלשהם, מסוג כלשהו, הנובעים משימוש לרעה של סיסמאות כאמור. בנוסף, פדינגטון שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להגביל את הגישה של משתמש, לחלקים של האתר אשר הכניסה אליהם היא באמצעות סיסמה כאמור.

קישורים (Links)
כל קישור לאתר של צד שלישי, המופיע באתר, נעשה לנוחיות המשתמשים בלבד, ופדינגטון איננה מצהירה כל הצהרה או מציגה כל מצג באשר לדיוק או לשלמות של מידע כלשהו המופיע באתר מקושר כאמור. פדינגטון לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים המופיעים באתר של צד שלישי כאמור ו/או לאיזו פעולה ו/או מחדל אשר נעשה בקשר עם אתר מקושר כאמור.

עדכונים ושנויים
פדינגטון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי שימוש אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת כלשהי. השימוש באתר לאחר ביצוע עדכון או שינוי כאמור מהווה הסכמה בלתי מותנית של המשתמשים למלא אחר ולהיות מחוייבים בתנאי שימוש אלה, כפי שעודכנו או שונו. לפיכך, פדינגטון מעודדת את המשתמשים לעיין בתנאי שימוש אלה כל אימת שהם עושים שימוש באתר. בנוסף, פדינגטון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המופיעים באתר, כולם או חלקם, ו/או להסיר איזה מהתכנים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה, ופדינגטון לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.

תכנים שנמסרו על ידי המשתמשים
מעת לעת עשויה פדינגטון לאפשר למשתמשים למסור לאתר תכנים שונים, לרבות (אך לא רק) עבודות גראפיות, צילומים, אמנות חזותית, אריזות וכל מוצר הקשרו לתדמית ו/או לזהות חזותית ("תכני המשתמשים"). פדינגטון איננה מתחייבת לפרסם את תכני המשתמשים שנמסרו לה או כי היא תמשיך לפרסם תכנים אלה. המשתמשים המוסרים את תכני המשתמשים לאתר מתחייבים כי התכנים האמורים שנמסרו על ידם חוברו על ידם וכי הם בעלי מלוא הזכויות בתכני המשתמשים (לרבות זכויות הקניין הרוחני) וכי הם רשאים למסור את תכני המשתמשים לאתר/לפדינגטון בהתאם לתנאים כלליים אלה, וכי לא יהיה בפרסום תכני המשתמשים שנמסרו על ידם, או עשיית שימוש בהם על ידי פדינגטון בהתאם לתנאים כלליים אלה, משום הפרת דין כלשהו או הפרה של זכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.
במסירת תכני המשתמשים לאתר, המשתמשים מקנים בזאת לפדינגטון רשות בלתי מוגבלת לעשות שימוש בתכני המשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי של פדינגטון ובכלל זה לפרסם את תכני המשתמשים, לעורכם, לשנותם, להפיצם (בכל מדיה), למכרם או להעבירם בדרך אחרת לצדדים שלישיים, והכל מבלי שהמשתמשים יהיו זכאים לתמורה כלשהי בגין מסירת תכני המשתמשים לאתר, פרסומם או עשיית שימוש אחר כלשהו בהם.

היעדר מצגים
השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים. האתר, לרבות (ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל) כל התכנים ותכני המשתמשים, מכל סוג שהוא, מסופקים כפי שהם (As Is), ללא אחריות מסוג כלשהו, באופן מפורש או משתמע, לרבות (ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל), באשר לאיכות, טיב, פונקציונליות, התאמה, אפשרויות שימוש למטרות מסויימות, היעדר הפרת זכויות של צדדים שלישיים, אמיתות, מהימנות, דיוק או שלמות של איזה מהתכנים, תכני המשתמשים, חומרים, מידע או שירותים המסופקים באתר.
בנוסף, פדינגטון אינה מציגה מצג כלשהו באשר לכך כי האתר או התכנים יסופקו במועדם, באופן מאובטח, לא יופרעו, יהיו נקיים מוירוסים, יהיו נקיים מבאגים, יהיו ללא טעויות או תקלות או כי ליקויים בהם יתוקנו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר כי פדינגטון אינה מציגה כל מצג ביחס למוצרים המופיעים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) באשר לזמינותם ו/או מחיריהם.

 היעדר אחריות; שיפוי
בכל מקרה פדינגטון או מי מטעמה, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל), הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים שלה וחברות הקשורות אליה, לא יהיו אחראים לנזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, תוצאתי, מיוחד או עונשי כלשהו הנובע או קשור, באופן ישיר או עקיף, לשימוש או היעדר היכולת להשתמש באתר או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים. האמור לעיל כולל, אך אינו מוגבל לאובדן מידע, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן עסקים, אובדן מוניטין ו/או אובדן כלכלי אחר בקשר עם אספקת, השימוש, או היעדר היכולת להשתמש באתר ו/או בתכנים. האמור לעיל יחול גם במקרה בו האפשרות לקרות אותם נזקים הובאה לידיעת פדינגטון.
המשתמשים מתחייבים לשפות פדינגטון או מי מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו, שמקורה בהפרת ו/או אי נכונות הצהרות המשתמשים ו/או התחיבויותיהם כמפורט בתנאים כלליים אלה.

סתירה בין גרסאות
בכל מקרה של סתירה בין האמור בגרסה זו של תנאי השימוש של האתר (הגרסה העברית) ובין האמור בגרסה האנגלית של תנאי השימוש של האתר, יגבר האמור בגרסה העברית.

דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועה בהם. לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל יהיה מסור השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי שימוש אלה.